Tájékoztatás a meghallgatás menetéről

A testület elnöke az eljárás megindulásától számított hatvan napon belül meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára.

A meghallgatás célja egyezség létrehozása a felek között, egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte. Azonban ha, a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott, a fogyasztói kérelem megalapozottsága esetén a testület ajánlást hoz.

Kérjük a meghallgatásra megidézett feleket, hogy személyazonosító okmányaikat szíveskedjenek magukkal hozni. Ha pedig meghatalmazott útján járnak el és korábban nem került csatolásra meghatalmazás, kérjük ezt is bocsássák az eljáró tanács rendelkezésére.

A vállalkozás által küldött válaszirat másolatát - amelyben a fogyasztó kérelmében foglaltakra reagál, illetve saját álláspontját ismerteti - az elnök a kérelmezőnek haladéktalanul megküldi, ha pedig erre már nincs elegendő idő, azt a meghallgatáson adják át a részére. A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, aki nem tett az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását.

Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. A meghozatalra kerülő döntések az alábbiak lehetnek.

A tanács az eljárást megszünteti, ha a fogyasztó a kérelmét visszavonja vagy ha a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak. Az eljárás megszüntetésre kerül akkor is, ha az eljárás folytatása lehetetlen, vagy ha annak folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból nincs szükség. A fogyasztó kérelme akkor kerül elutasításra, amennyiben az megalapozatlannak bizonyul a meghallgatást követően.

A meghallgatás zárásaként az eljáró tanács ismerteti a meghozott döntést, amelyet a Budapesti Békéltető Testület a felek részére postai kézbesítés útján is megküld harminc napon belül.