Gyakori kérdések és válaszok

Így indíthat nálunk eljárást!

Legfontosabb tudni valók a Budapesti Békéltető Testületről

1. Hol adhatok be kérelmet?

A fogyasztói jogviták elbírálásában hatáskörrel rendelkező Budapesti Békéltető Testülethez várunk minden fogyasztót, aki bírósági eljárás helyett, szeretné ha ügyét gyorsan, ingyenesen elbírálnák.

Ehhez nem kell mást tenniük, mint kitölteni a „kérelem formanyomtatvány”-t (Dokumentumok fül alatt találja, a world fájlt, melyet szerkeszteni tud) és elhozni a megfelelő dokumentumokat székhelyünkre (1016 Budapest, Krisztina Krt. 99. III. 310.).

1. Amennyiben úgy kényelmesebb fel lehet adni a kérelmet, és a mellékleteket postán a 1253 Budapest, Pf.: 10 címre.

2. Emellett lehetőség van a kérelmek beadására elektronikusan a bekelteto.testulet [at] bkik.hu (bekelteto[dot]testulet[at]bkik[dot]hu) címen,

3. illetve a bekeltet.bkik.hu honlapon (Kérelem online benyújtása).  

Ha egyéb kérdésük van az eljárás menetéről, lehet érdeklődni a +36 1-488-21-31 telefonszámon is.  

 

2. Melyik jogszabály vonatkozik a Budapesti Békéltető Testület eljárására?

Az eljárással kapcsolatos szabályokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény állapítja meg.

 

3. Ki kezdeményezhet békéltető testületi eljárást?

Fontos, hogy a békéltető testületek eljárását kizárólag fogyasztónak minősülő személy kezdeményezheti.

Fogyasztónak általában azok a természetes személyek minősülnek, akik önálló foglalkozásuk vagy üzleti, gazdasági tevékenységi körükön kívül eső célból járnak el. A békéltető testületi eljárás szempontjából azonban fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Ennek megfelelően vállalkozásnak az minősül, aki önálló foglalkozása vagy üzleti, gazdasági tevékenységi körébe eső célból jár el.

 

4. Mi az eljárás megindításának feltétele?

Ki kell emelni emellett, hogy a fogyasztó a Testület eljárását csak akkor kezdeményezheti, ha már előzetesen megkísérelte a fogyasztói jogvita rendezését, és a vita megkísérlésének tényére vonatkozóan bizonyítékkal rendelkezik és azt becsatolta.

 

5. Mire terjed ki a Budapesti Békéltető Testület hatásköre?

A fentieknek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület hatásköre, csak a fogyasztó és vállalkozás között fennálló fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésére terjed ki.  Fogyasztói jogvitának minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

 

6. Visszavonhatom a kérelmemet az eljárás megindulását követően?

Ha panaszos megindította az eljárást, de később felmerülő bármilyen egyéb körülmény miatt meggondolná magát, nincs mitől tartani, mivel a kérelem bármikor, következmények nélkül visszavonható. Így ha például a panaszolttal sikerül megegyezni a kérelem benyújtása után, nem kell mást tenni, mint ezt írásban jelezni a fenti elérhetőségek valamelyikén és az eljárást megszüntetésére kerül sor.

 

7. Meddig tart az eljárás átlagosan és mennyibe kerül?

Amennyiben a fogyasztó a kérelmét nem vonja vissza és az eljárás elindul, átlagosan, körülbelül 60-90 nap alatt bírálunk el egy ügyet. Ez a bírósági eljárásnál lényegesen gyorsabb, eljárásunk pedig díjmentes.

Az ügyek elbírálását a Testület tagjai végzik, akik a legkülönbözőbb területeken szerzett tapasztalataikkal és szakértelmükkel segítik a fogyasztókat és a vállalkozásokat jogvitájuk rendezésében.

 

8. Pártatlanul jár el a Budapesti Békéltető Testület az ügyemben?

A békéltető testület tagjainak függetlennek és pártatlannak kell lenniük. Ennek megfelelően nem lehetnek sem a fogyasztóknak, sem a vállalkozásoknak a képviselőjük. Eljárásuk során utasításokat nem fogadhatnak el. Emellett teljes titoktartási kötelezettség terheli, minden olyan tény vagy adat tekintetében, ami a testület működése során jut tudomásukra. Minderről a tagok kijelölésük elfogadásakor írásbeli nyilatkozatot tesznek.

 

9. Hol és hogyan döntik el az ügyemet?

A tagok eljáró tanácsban segítenek a fogyasztó és a vállalkozás között egyezséget kieszközölni. Ennek érdekében meghallgatást tartanak, ahova meghívást kap a vállalkozás képviselője és a fogyasztó is. A meghallgatás célja egyezség létrehozása a felek között, egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte. Azonban ha, a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott, a fogyasztói kérelem megalapozottsága esetén a testület ajánlást hoz. Emellett előfordulhat, hogy az ügy megszüntetésre kell, hogy kerüljön, illetve a fogyasztói kérelem megalapozatlansága esetén elutasító döntés születik.

Az egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtása kötelező, ha mégis elmaradna a teljesítés, akkor a fogyasztó kérheti a bírósági végrehajtási záradékkal történő ellátást.

 

10. Tagja a Budapesti Békéltető Testület valamilyen vitarendezést elősegítő hálózatnak?

A Budapesti Békéltető Testületet az Európai Bizottság nyilvántartásba vette, mint a fogyasztók és vállalkozások közötti viták elbírálására hivatott alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Bizottságnak a fogyasztói alternatív vitarendezési fórumokról (békéltető testületekről) vezetett uniós jegyzéke a következő internetes linkeken tekinthető meg:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 ,

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.printFullADRAsPdf .

A Budapesti Békéltető Testület tagja a FIN-Net-nek, az Európai Gazdasági Térség (Európai Unió, továbbá Izland, Liechtenstein és Norvégia) területén működő európai uniós hálózatnak, amely a fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatók közötti határon átnyúló pénzügyi viták alternatív vitarendezésének elősegítése érdekében jött létre.

Emellett a Testület tagja az Európai Bizottság által létrehozott, online vitarendezési kapcsolattartó pontok hálózatának is. Minden európai uniós tagállam, így Magyarország is köteles online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az online vitarendezési eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Testület látja el. Itt kell megjegyezni, a határon átnyúló ügyek kapcsán, hogy Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos illetékességgel rendelkezik a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből fakadó fogyasztói jogviták elbírálására (a pénzügyi tárgyú ügyek kivételével).

A Testület egyúttal tagja a TRAVEL-NET hálózatnak is. Ennek célja, hogy elősegítse a fogyasztói alternatív vitarendezéshez való hozzáférést az európai uniós fogyasztók számára – különösen a határon átnyúló vitákat illetően – az utazási ügyek esetében, és segítsen többek között annak kiderítésében, megtalálásában, hogy az adott fogyasztói jogvitára melyik uniós tagállam békéltető testülete rendelkezik hatáskörrel.

 

11. Kell-e bármit fizetni a békéltető testületi eljárásért?

Egyáltalán nem. A békéltető testületi eljárás ingyenes, nem kell semmilyen díjat vagy illetéket megfizetni ahhoz, hogy valaki eljárást kezdeményezzen.

 

12. Ha személyesen adom le a kérelmet, úgy van-e mód az eljárás meggyorsítására?

Nincsen. A kérelem Budapesti Békéltető Testülethez történő eljuttatásának módja nincsen kihatással az ügyintézés határidejére és menetére.

 

13. Felvált a cipőm talpa, amit vettem és szeretnék békéltető testületi eljárást indítani. Le kell adnom a terméket ehhez a kérelemmel együtt?

Nem! Kizárólag a Budapesti Békéltető Testület eljárásának lefolytatására irányuló kérelmet szükséges leadni személyesen, de elküldheti az e-mail címünkre (bekelteto.testulet [at] bkik.hu (bekelteto[dot]testulet[at]bkik[dot]hu)) vagy postacímünkre (1253 Budapest, Pf.: 10.) is.

 

14. Ingyenes jogi tanácsadásra szeretnék időpontot kérni (Testület eljárásával, menetével, döntésével kapcsolatosan), mi ennek a módja?

Kérjük, hogy írásban jelezze a Testület e-mail címén: bekelteto.testulet [at] bkik.hu (bekelteto[dot]testulet[at]bkik[dot]hu), jelezve röviden az ügy leírását és tárgyát, ezt követően ügyintézőnk elektronikus levélben veszi fel Önnel a kapcsolatot.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a Budapesti Békéltető Testület nem jogosult előzetes állásfoglalás adására, miszerint az ügyben kinek van igaza, megalapozott-e a fogyasztó igénye avagy sem. Erre ugyanis maga a békéltető testületi eljárás szolgál, amelyhez viszont szükséges a kérelem és annak mellékletei benyújtása írásos formában a Testület elérhetőségeinek valamelyikén. Így a fogyasztóvédelmi tanácsadás csak és kizárólag a fogyasztókat megillető jogokra és a fogyasztókat terhelő kötelezettségekre vonatkozik.

 

15. Bankkal, biztosítóval, magánnyugdíjpénztárral vagy más pénzügyi szolgáltatóval van dolgom, hova fordulhatok?

A fogyasztóknak a pénzügyi szolgáltatókkal (például: bank, biztosító, magánnyugdíjpénztár, lakástakarék-pénztár, stb.) fennálló vitája eldöntésére a Pénzügyi Békéltető Testület rendelkezik kizárólagos illetékességgel. Ennek elérhetőségei:

Levélcím általános ügyekben: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172.

Levélcím elszámolással, szerződésmódosulással kapcsolatos ügyekben: 

Pénzügyi Békéltető Testület-1539 Budapest Pf.: 670.

Ügyfélszolgálat címe: 1013. Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: +36-80-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat [at] mnb.hu (ugyfelszolgalat[at]mnb[dot]hu)

Honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetes

 

16. Szeretnék beperelni valakit vagy feljelentést, hatósági bejelentést tenni, ezt Önöknél is megtehetem?

Nem, a Budapesti Békéltető Testület kizárólag a fogyasztó és vállalkozás között viták ingyenes, gyors eldöntésére hivatkozott, elsősorban egyezség létrehozatala útján, de ennek hiányában is eldöntjük az ügyet.

Bírósági eljárást kezdeményezni, feljelentést vagy hatósági bejelentést tenni az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, más szervek előtt van módja a fogyasztónak. 

Felhívjuk egyúttal a figyelmet arra, hogy a Testület nem rendelkezik hatósági vagy nyomozóhatósági jogkörrel, így nem indíthat vizsgálatot, nem nyomozhat, nem bírságolhat az eljárása során. 

 

17. Én nem szeretnék eljárást indítani, csak előzetes állásfoglalást kérni, hogy igazam van-e! Önök szerint mekkora az esélyem a céggel szemben?

A Budapesti Békéltető Testület nem jogosult előzetes állásfoglalás kiadására, mivel feladata:

- a fogyasztó és vállalkozás közötti viták békéltető testületi eljárás lefolytatása útján történő megoldása elsősorban egyezség létrehozatala útján, ennek hiányában az ügy eldöntése, valamint

-a fogyasztóvédelmi tanácsadás a fogyasztókat megillető jogokról és az őket terhelő kötelezettségekről.

Kérjük, ha a vitás ügyében szeretne egyezségre jutni a vállalkozással, arra megoldást találni, akkor írásos elérhetőségeink valamelyikén kezdeményezze a Budapesti Békéltető Testület eljárásának megindítását, kérelme és annak mellékletei csatolásával, beküldésével.

Ugyanígy, nem áll módunkban nyilatkozni az adott ügy „esélyeiről”, hiszen minden ügy más és más, így békéltető testületi eljárás lefolytatása szükséges annak megállapítására, hogy az adott ügyben „kinek van igaza”, de ezt megelőzően is, ami legfontosabb, egyezséget kísérlünk meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás, azaz a vitás felek között. 

 

18. Hiánypótlási felhívást kaptam, miért történhetett ez és mit csináljak?

Mint minden jogi eljárásnak, a Budapesti Békéltető Testület eljárásának is megvannak a maga kötelező előírásai, amelyek a fogyasztóvédelmi törvényen alapulnak. Ez igaz magára a békéltető testülethez benyújtandó kérelemre is: ennek megvannak a maga formai kellékei, amelytől eltekinteni nem lehet. Amennyiben tehát hiánypótlási felhívást kapott tőlünk, az azért fordulhatott elő, mivel a kérelem sajnos nem tartalmazott olyan információt vagy dokumentumot, amelyre szükségünk van az eljárás megindításához.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók dolgát megkönnyítsük, külön formanyomtatványt rendszeresítettünk a kérelem benyújtására, amely letölthető a következő linken. https://bekeltet.bkik.hu/dokumentumok/kerelem-formanyomtatvany

A fogyasztó ugyanis írásban kezdeményezheti a Testület eljárását és a kérelemnek az alábbiakat mind tartalmaznia kell:

  • a fogyasztó neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, (a fogyasztó - azaz a kérelmező - akár vállalkozás, társasház, lakásszövetkezet, civil szervezet és egyház is lehet)
  • a vitával érintett vállalkozás neve, székhelye vagy érintett telephelye,
  • ha a fogyasztónak van magyarországi lakóhelye, de az nem Budapesten van, akkor is természetesen igénybe veheti a Budapesti Békéltető Testület eljárását, azonban ekkor külön jelezni kell azt is írásban, miszerint a fogyasztó a Testület előtt kívánja az adott eljárást lefolytatni (nem elég tehát pusztán a megszólításban a Testületre hivatkozni)
  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírása, az azt alátámasztó tények és csatolva azok bizonyítékai (kérjük minden, az ügy kapcsán fontos részletet írjon le és ahhoz mellékelje a rendelkezésre álló bizonyítékokat, így pl: jegyzőkönyv, számla, nyugta, szerződés, jótállási jegy, fizetési felszólítás, vállalkozással való levelezés, stb.)
  • a fogyasztó írásos nyilatkozata és arra vonatkozó írásos bizonyíték is, hogy megkísérelte a vállalkozással közvetlenül rendezni a vitát, (például a panaszt tartalmazó e-mailt, vagy magát a postai levelet és a hozzá tartozó ajánlott szelvényt, amely igazolja, hogy reklamációját fel is adta)
  •  a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
  • a testület döntésére irányuló indítványt, (azt a konkrét kérelmét, akár összegszerű megjelöléssel, amelyet el szeretne érni eredményként az eljárás révén)
  • a fogyasztó aláírását.

Kérjük, hogy ellenőrizze, miszerint a fentieket a Testülethez benyújtott kérelme mind tartalmazta-e! Amennyiben nem, és ezért – a hiánypótlás nem teljesítése miatt – megszüntetésre került az ügy, akkor is, újra benyújthatja újra az immár teljes kérelmet a Testülethez és ugyanúgy kezdeményezheti az eljárást!  

Kérjük, hogy a gördülékenyebb ügyintézés érdekében, amikor beküldi számunkra a hiánypótlást, úgy tüntesse fel a kísérőszövegben a fogyasztó nevét, a vitával érintett vállalkozás nevét és az ügy iktatószámát (ezt a hiánypótlási felhívásról szóló írásos tájékoztatónk bal felső sarkában találja meg, a következő formában: BBT/XXXX/XXXX.) 

 

19. Hiánypótlás nem teljesítése miatt az ügyem megszüntetésre került, de most már megvan minden, ami kell az eljáráshoz. Mit csináljak? Beadhatom a kérelmet újra?

Természetesen. Ez esetben kezdeményezze a békéltető testületi eljárást, elérhetőségeink bármelyikén.

 

20. Megindítottam a békéltető testületi eljárást, de hogyan értesül erről a vitával érintett vállalkozás? Nekem kell erről szólnom nekik?

Nem, a Budapesti Békéltető Testület teszi meg ezt!

Amennyiben hiánytalan volt a beérkezett kérelem, és ez alapján megindult az eljárás, úgy a Testület automatikusan felveszi a kapcsolatot a vitával érintett vállalkozással, és írásban értesíti a céget a békéltető testületi eljárásban őt terhelő együttműködési kötelezettségről, annak megsértése következményeiről, valamint az ügyben megtartásra kerülő személyes meghallgatás helyéről és időpontjáról.

 

21. Beadtam a kérelmem a Budapesti Békéltető Testülethez, de időközben kiderült, hogy másik vállalkozást kell bepanaszolnom, mivel ő a felelős az igényem teljesítéséért! Mit tegyek?

Kérjük, ilyen esetben kezdeményezzen egy békéltető testületi eljárást a megfelelő vállalkozással szemben, míg - ha az első céggel szemben vissza a kérelmét vissza kívánja vonni - jelezze azt a bekelteto.testulet [at] bkik.hu (bekelteto[dot]testulet[at]bkik[dot]hu) e-mail címen.

 

22. Időközben megegyeztünk a vállalkozással már a személyes meghallgatás előtt, szeretném ezért lemondani az eljárást! Hogyan tehetem ezt meg?

Kérjük, amennyiben időközben megoldódott a vállalkozással fennálló vitás ügye a Budapesti Békéltető Testület előtt, úgy azt mindig írásban jelezze részünkre a bekelteto.testulet [at] bkik.hu (bekelteto[dot]testulet[at]bkik[dot]hu) e-mail címen. A telefonon történő jelzés alapján nem tudjuk megszüntetni az eljárást.

Az erről szóló levélben legyen szíves feltüntetni a kérelmező nevét, a vitával érintett vállalkozás nevét, az ügy iktatószámát és annak tényét is egyértelműen, hogy visszavonja a kérelmét.

 

23. Én vagyok a panaszos és békéltető testületi eljárást indítottam. Kötelező-e megjelennem a személyes meghallgatáson? 

Nem! A fogyasztóvédelmi törvény szerint kizárólag a vitával érintett vállalkozást terheli a békéltető testületi eljárásban az együttműködési kötelezettség. Ugyanakkor mindenképpen érdemes részt vennie a személyes meghallgatáson, figyelemmel arra, hogy a tapasztalatok szerint sokkal könnyebb egyezséget létrehozni a vitás felek között a meghallgatáson, ha mindketten jelen vannak.

 

24. Vállalkozás vagyok és velem szemben indítottak békéltető testületi eljárást. Kötelező-e megjelennem a személyes meghallgatáson?

Igen! Ha a cég székhelye, telephelye, fióktelepe az adott békéltető testület szerinti megyében (Budapesten ez a fővárosban bejegyzett céget jelent) van bejegyezve, akkor egyrészt válasziratot kell küldeni a vállalkozásnak a békéltető testület eljáró tanácsa számára, másrészt egyezségkötésre jogosult személy részvételét kell biztosítani a meghallgatáson.

A válaszirat azt jelenti, hogy már írásban, előzetesen nyilatkozni kell a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról és többek között meg kell jelölnie az ügyre vonatkozó bizonyítékait. A személyesen meghallgatáson pedig a fentiek szerint olyan személlyel kell magát képviseltetni, akit felhatalmazott arra, hogy megegyezzen a fogyasztóval.

Amennyiben viszont a cég nem a békéltető testület szerinti megyében (Budapesten ez a fővárosban bejegyzett céget jelent) van bejegyezve, akkor az együttműködési kötelezettség a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Ha a fenti együttműködési kötelezettségei közül bármelyiket megsérti a vállalkozás, akkor az együttműködési kötelezettség megsértéséről értesítjük a fogyasztóvédelmi hatóságot, amely pedig kötelező fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

 

25. Vállalkozás vagyok, folyamatban van a Budapesti Békéltető Testület előtt az eljárás már, de időközben a panaszos fogyasztóval megegyeztünk. Mire kell ügyelnem?

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Budapesti Békéltető Testület eljárását a fogyasztó tudja kezdeményezni, ennek megfelelően csak és kizárólag a fogyasztó tudja a kérelmet visszavonni is azzal, ha ennek tényét jelzi a Testületnél írásban elérhetőségeink valamelyikén.

Amennyiben a vita megoldódott és teljesítették a vita igényét, de nincsen tudomásuk arról, hogy a fogyasztó a kérelmet visszavonta, kérjük jelezzék írásban a Testületnek, hogy a fogyasztó igényének eleget tettek, feltüntetve ennek tényét, a fogyasztó és vállalkozás nevét, az ügy iktatószámát, és mellékeljék azt a bizonyítékot, ami alátámasztja, hogy sor került ténylegesen a fogyasztó kérelmének teljesítésére.

 

26. Megkaptam a személyes meghallgatásra szóló meghívót, de nem jó az időpontja. Van lehetőség a módosításra? Milyen megoldás jöhet szóba?

Sajnos nincs lehetőség a személyes meghallgatás kapott időpontjának módosítására.

Ugyanakkor, legyen szó akár a fogyasztóról, akár a vitával érintett vállalkozásról, eljárhatnak meghatalmazott útján is. Meghatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Ez azt jelenti, hogy bárkit, akár egy családtagot, rokont, ismerőst, barátot vagy akár jogi képviselőt meghatalmazhat a fogyasztó vagy a vállalkozás is, hogy képviselje őt a békéltető testületi eljárásban.

 

27. Mit hozzak magammal a személyes meghallgatásra?

Kérjük a meghallgatásra megidézett feleket, hogy személyazonosító okmányaikat szíveskedjenek magukkal hozni. Ha pedig meghatalmazott útján járnak el és korábban nem került csatolásra meghatalmazás, kérjük ezt is bocsássák az eljáró tanács rendelkezésére.

Megjegyezzük, ha esetleg olyan termékről van szó, amelyet a fogyasztó könnyen magával tud hozni, úgy a kérelem alátámasztása érdekében, adott esetben érdemes lehet elhozni a személyes meghallgatásra azért, hogy az eljáró tanács szemrevételezze. Ez ugyanakkor nem kötelező a fogyasztó számára.

 

28. Kapok jegyzőkönyvet a Budapesti Békéltető Testület előtti személyes meghallgatáson történtekről?

Nem, a személyes meghallgatásról jegyzőkönyv nem készül. Az eljárás szempontjából lényeges történések, tények, mozzanatok és események rögzítésére a személyes meghallgatáson szóban elhangzó, és később írásba foglalt döntés „indokolás” része szolgál.

Az írásba foglalásra a személyes meghallgatást követő harminc napon belül kerül sor, majd ezt követi a döntés postázása a fogyasztó és a vitával érintett vállalkozás számára.

 

29. Milyen döntések születhetnek a Budapesti Békéltető Testület eljárásában?

1.A kérelem meghallgatás kitűzése nélküli megszüntetése  

Vannak bizonyos eljárási akadályok, amelyek fennállta esetében hivatalból, a kérelem meghallgatás kitűzése nélküli elutasításának van helye. Ezek a következőek:  

a) ha a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt:

aa) békéltető testület előtt eljárást indítottak,

ab) közvetítői eljárást indítottak,

ac) per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak,

b) a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránti ügyben fizetési meghagyás kibocsátására került sor,

c) a jogvita komolytalan vagy zaklató jellegű,

d) a kérelemből megállapítható, hogy az ügy nem minősül fogyasztói jogvitának, illetve ha a békéltető testület egyéb okból nem rendelkezik hatáskörrel a vita elbírálására vagy

e) a fogyasztó a hiánypótlási felhívást – az erre nyitva álló határidőben – nem teljesítette.

 

2. Megszüntetés 

Az elutasítás mellett születhet eljárást megszüntető döntés is: erre öt esetben kerülhet sor. Ide tartozik, ha a fogyasztó a kérelmet visszavonja, illetve a felek közösen állapodnak meg az eljárás megszüntetésében. Hasonlóan az eljárás megszüntetéséről dönt az eljáró tanács akkor, ha maga az eljárás folytatása bizonyul lehetetlennek vagy ha arra bármely okból nincsen szükség (ilyennek minősül az is, ha a kérelem megalapozatlan). Végül ide tartozik az az eset is, ha az eljáró tanács arról szerez tudomást, hogy már eleve a kérelem meghallgatás kitűzése nélküli megszüntetésének lett volna helye.

 

3.Egyezség 

Az egyezség az eljárásban a legfontosabb, hiszen nevesítetten is annak legfőbb célja a felek között egyezség létrehozása. Ennek jellemzője az, hogy a felek álláspontjaik közelítésével jutnak megállapodásra úgy, hogy mindketten hozzájárulásukat adják az egyezség megkötéséhez: amennyiben ez a jogszabályoknak megfelel, az egyezséget az eljáró tanács határozattal hagyja jóvá. Az egyezség kötelező erejű, és ha a vállalkozás nem teljesítené az abban vállaltakat határidőben, akkor a fogyasztó jogi úton azt kikényszerítheti (bővebben erről lásd a 7. pontban adott válaszunkat.) 

 

4. Kötelezést tartalmazó határozat 

Amennyiben egyezség létrehozatalára nem volt mód a felek között (mert például a vállalkozás nem tett egyezségi ajánlatot) és a fogyasztói kérelem megalapozott, úgy kétféle érdemi döntés születhet: ajánlás és kötelezést tartalmazó határozat.

Az utóbbit akkor hozza az eljáró tanács, amennyiben a vállalkozás általános alávetési nyilatkozatot tett a kereskedelmi kommunikációjában vagy pedig közvetlenül a Budapesti Békéltető Testületnél vagy a kamaránál még az eljárás megindulását megelőzően. Ugyancsak kötelezést tartalmazó határozat kerül meghozatalra, ha az eljárás kezdetekor a válasziratában, esetleg ezt követően, de legkésőbb az érdemi döntés meghozataláig tesz olyan tartalmú nyilatkozatot, amelyben elismeri magára nézve kötelezőként a Budapesti Békéltető Testület döntését. 

 

5. Ajánlás 

Végül alávetési nyilatkozat hiányában ajánlás jellegű döntés kerül megalapozott igény esetén meghozatalra akkor, ha a vállalkozás eleve úgy nyilatkozott, hogy nem ismeri el magára nézve kötelezőként az eljáró tanács döntését vagy pedig ha az alávetésről hallgatott.

Ha a vállalkozás nem követte azt a megoldási javaslatot, amelyet a Budapesti Békéltető Testület számára tett a vita rendezése érdekében, akkor kérjük jelezzék ezt írásban a Testület elérhetőségein (megtekinthető itt: https://bekeltet.bkik.hu/elerhetosegek) Nyilvánosságra hozzuk ugyanis azokat az ajánlásokat (legkorábban az írásba foglalt döntés vállalkozás általi kézhezvételét követő hatvan nap elteltével) internetes honlapunkon, amelyek esetében a fogyasztók visszajelezték, hogy a vállalkozás annak nem tett eleget.

Ezekben elolvashatóak az érintett vitás ügyek, és természetesen tartalmazzák azoknak a kereskedőknek a nevét és székhelyét is (a kérelmező adatai nélkül), amelyek nem voltak hajlandóak a fogyasztó panaszát orvosolni.  Ez tehát egyfajta feketelistát jelent, ami árt a cég üzleti jóhírnevének és az interneten is bárki elolvashatja az érintett, nyilvánosságra hozott ügyeket.

 

30. Megkaptam az írásba foglalt döntést a békéltető testületi eljárás eredményéről, de nem értek vele egyet! Milyen lehetőségeim vannak?

Ha nem ért egyet a döntéssel, úgy - bizonyos döntéstípusok esetében - az alábbiakra van lehetősége:

I. Kijavítás vagy kiegészítés, vagy értelmezés adása iránti kérelem

II. Jogorvoslat a békéltető testület döntésével szemben.

Az alábbiakban ismertetjük ezek menetét:

I. Kijavítás vagy kiegészítés, vagy értelmezés adása iránti kérelem

A határozat és az ajánlás esetében annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül bármelyik fél írásban kérheti az eljáró tanácstól, hogy a határozatban, illetve az ajánlásban előforduló bármely névcserét, névelírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást javítson ki, vagy a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás meghatározott része tekintetében adjon értelmezést.

Amennyiben a tanács a kérelmet indokoltnak tartja, annak beérkezésétől számított nyolc napon belül a kijavítást elvégzi, illetve az értelmezést megadja. Az értelmezés a határozat, illetve az ajánlás részévé válik.

Kérjük, a fenti esetben a kérelmet a Budapesti Békéltető Testület alábbi elérhetőségeinek valamelyikére nyújtsa be írásban, megjelölve az ügyszámot és az eljáró tanácselnök nevét:

Személyesen: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levélben: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail címen: bekelteto.testulet [at] bkik.hu

 

II. Jogorvoslat a békéltető testület döntésével szemben.

A békéltető testület döntéseivel szemben nem lehet fellebbezni a fogyasztóvédelmi törvény alapján.

Ugyanakkor, ha kötelezést tartalmazó határozatról vagy ajánlásról van szó, bármelyik fél a békéltető testület székhelye szerint illetékes törvényszéktől (a Budapesti Békéltető Testület esetében az illetékes törvényszék a Fővárosi Törvényszék) kérheti a szóban forgó döntés hatályon kívül helyezését, az alábbiak szerint.

1.Mind a fogyasztó, mind pedig a vitával érintett vállalkozás élhet a hatályon kívül helyezés iránti keresetlevél benyújtásának lehetőségével, ha a döntés kötelezést tartalmazó határozat vagy ajánlás volt, és ezzel együtt:

a) a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseinek,

b) a békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy

c) a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye a fogyasztóvédelmi törvény értelmében.

2. Amennyiben a vitával érintett vállalkozás a békéltető testület által hozott ajánlást azért vitatja, mert álláspontja szerint annak tartalma nem felel meg a jogszabályoknak, úgy az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül kérheti szintén a békéltető testület székhelye szerint illetékes törvényszéktől a hatályon kívül helyezést.

Ilyen esetben tehát a fogyasztó ezt nem kezdeményezheti, és a vállalkozás is csak akkor, ha ajánlás jellegű döntésről volt szó.  

A fentieken kívül esetekben, így ha például az eljárást megszüntető vagy a fogyasztó kérelmét elutasító döntés születik, azzal szemben nincsen helye sem fellebbezésnek, sem hatályon kívül helyezés iránti keresetlevél benyújtásnak, sem pedig kijavítás vagy kiegészítés, értelmezés iránti kérelemnek!

 

31. Már eltelt két hét és még mindig nem kaptam meg a személyes meghallgatásról szóló írásba foglalt döntést! Mit tegyek?

Kérjük, várjon türelemmel. A személyes meghallgatások végén elhangzó szóbeli döntés és az indokolás írásba foglalására a személyes meghallgatást követő harminc napon belül kerül sor, majd ezt követi a döntés postázása a fogyasztó és a vitával érintett vállalkozás számára, amely ismét igénybe vehet néhány napot.

 

32. Kötelezés vagy egyezség született az ügyemben, de a vállalkozás azt nem teljesítette! Mit tehetek, hova forduljak?

A kötelezést tartalmazó határozat és az egyezség is, olyan kötelező erejű döntések, amelyek egyenértékűek egy a bíróság által meghozott ítélettel. Ez azt jelenti, hogy ha a cég ezeket nem teljesítené a bennük foglalt határidőn belül, akkor jogi úton is kikényszerítheti a fogyasztó a teljesítést.

A fentiek szerint tehát a fogyasztó bíróságtól kérheti a fenti döntések végrehajtási záradékkal történő ellátását, ha azt a teljesítési határidőn belül nem hajtanák végre. Jelen esetben a bíróság a békéltető testület székhelye szerint illetékes járásbíróságot jelenti, amely a Budapesti Békéltető Testület esetében a következő: Budai Központi Kerületi Bíróság (1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.).

A végrehajtási záradékkal történő ellátás további feltételeire, költségeire, pontos módjára vonatkozó kérdéssel kérjük a Budai Központi Kerületi Bírósához forduljanak!

 

33. Nem teljesítette a vállalkozás a Budapesti Békéltető Testület döntésében leírtakat, hova jelezhetem ezt?

A fogyasztók a teljesítés elmaradásáról írásban értesíthetik a Testületet, amelyet legegyszerűbb megtenni a bekelteto.testulet [at] bkik.hu (bekelteto[dot]testulet[at]bkik[dot]hu) e-mail címen vagy a postacímünkre eljuttatott levél formájában: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Kérjük, a levélben tüntesse fel a fogyasztó nevét, a vitával érintett vállalkozás nevét, valamint az érintett ügy iktatószámát, annak egyértelmű jelzésével, hogy a cég nem tett eleget a Testület döntésének.

 

34. Mi a következménye annak, ha a vállalkozás nem teljesíti a Budapesti Békéltető Testület döntését?

Ajánlás jellegű döntés esetében a következmény a nyilvánosságra hozatal. Ennek eredményeként a Testület internetes honlapján (https://bekeltet.bkik.hu/tajekoztato-bekelteto-eljarasrol/ajanlast-nem-teljesito-vallalkozasok) bárki megtekintheti azoknak a vállalkozásoknak a neveit, székhellyel együtt és az ügy leírását, azaz érintett ajánlásokat (a fogyasztók adatai nélkül) is, amelyeket a cégek nem teljesítettek.

Kötelezést tartalmazó határozat és a határozattal jóváhagyott egyezség nem teljesítése esetén a fogyasztó jogi úton kikényszerítheti a vállalkozástól azt, hogy hajtsa végre a Budapesti Békéltető Testület által meghozott döntést.

 

35. A békéltető testület előtt nem oldódott meg az ügyem és szeretném azt tovább vinni! Segít a Testület a bírósághoz fordulásban vagy ott képvisel engem? Mit tehetek?

A békéltető testületi eljárás lezárul a fogyasztó és vállalkozás között vitát lezáró döntés meghozatalával és írásba foglalásával. Ugyanakkor, ha az nem hoz megoldást az érintett vitás ügyben, akkor a fogyasztó még mindig fordulhat – az ügy tárgyától függően – polgári bírósághoz vagy közjegyzőhöz azért, hogy igényét érvényesítse.

Azonban ezekben az eljárásokban a Budapesti Békéltető Testület már egyáltalán nem illetékes, és a fogyasztónak önállóan, egyénileg, önerejéből kell kezdeményezni azokat az erre megfelelő szervezeteknél és tájékozódni ezek igénybe vételének lehetőségeiről, feltételeiről és azok költségeiről is.

Témában megjelent videók:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/tajekoztato_videok