A koronavírus helyzetre tekintettel az írásbeli eljárás lefolytatásának rendje a Budapesti Békéltető Testületnél.

A 1997. é v i  CLV .  törvény a fogyasztóvédelemről 29. § (7) bekezdés alapján „az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását ” . A Budapesti Békéltető Testület Ügyrendje alapján a Testület elnöke a rendkívüli helyzetre tekintettel kivételesen, saját jogon dönthet az eljárások írásban történő lefolytatásáról. Az írásbeli eljárás lefolytatásának tényéről tájékoztatjuk mind a fogyasztókat, mind a vállalkozásokat. Az írásbeli eljárások lefolytatása a Fogyasztóvédelmi törvény szabályai szerint zajlik. Az írásbeli eljárás nem érinti annak tényét, hogy a békéltető testületi eljárás fő célja továbbra is az egyezségkötés létrehozása a felek között. A vállalkozásnak a Fgytv. 29. § (8) bekezdése alapján válaszirat küldési kötelezettsége van.  Az írásbeli eljárás során szeretnénk kérni a vállalkozásokat, hogy válasziratukat a postai út mellett emailben is küldjék meg a bekelteto.testulet [at] bkik.hu címre.  Kérjük mind a fogyasztókat, mind a vállalkozásokat, hogy telefonos, emailes és amennyiben rendelkeznek Skype-os elérhetőségüket is adják meg.  Fgytv. 29. § (8) „Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozzon (a továbbiakban: válaszirat) a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (a továbbiakban: eseti alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztetni kell a vállalkozást, hogy egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani a meghallgatáson, továbbá az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz. Az értesítés kiterjed a (11) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségről történő tájékoztatásra, valamint arra, hogy annak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság általi bírságkiszabásra kerül sor.” Felhívom a vállalkozások figyelmét, hogy az együttműködési kötelezettségét megsértő vállalkozásról a Budapesti Békéltető Testület értesíti a Fővárosi Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályát. A Hatóság a fenti kötelezettségek nem teljesítése esetén fogyasztóvédelmi bírságot szab ki, amely adók módjára behajtható. Tájékoztatom a vállalkozásokat, ha a nyilatkozatát (válasziratát), illetve bizonyítékait nem terjeszti elő, illetve az ügy érdemére vonatkozóan nem nyilatkozik, a tanács lefolytatja az eljárást és a rendelkezésre álló adatok alapján határoz. Felhívom a vállalkozások figyelmét arra is, hogy a békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó fentiekben részletezett tartalommal nyilatkozatot [Fgytv. 36/B. §]. Az Fgytv. 29. § (5a), valamint az (5b) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakról tájékoztatom a feleket:
  •  a fogyasztó a megtett egyezségi ajánlat elfogadása előtt a szabadon dönthet arról, hogy elfogadja az eljáró tanács ajánlását, az egyezségi ajánlatot, valamint a kötelezést tartalmazó határozatot,
  • az eljárásban való részvétel nem zárja ki, hogy a felek bírósági eljárás keretében folyamodjanak jogorvoslatért, a döntés tartalma esetlegesen eltérhet a bíróság által meghozott határozattól,
Továbbá tájékoztatom a feleket, hogy a lefolytatott eljárás eredményeként a tanács az ügy érdemében
  • kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy 
  • ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott. 
  • A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a kérelmet megalapozatlannak találja.
A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. Felhívom a felek figyelmét, hogy ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását, a békéltető testület elnökének egyidejű értesítése mellett. Amennyiben a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület - a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét - legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozza. Az írásbeli eljárás menete Az eljáró Tanács a vállalkozás válasziratát és az ügyben eljáró Tanács által szükségesnek tartott további információkat tartalmazó levelét (jelen kivételes eljárási keretek során levél alatt az emailt is kell érteni), legkésőbb 8 naptári napon belül megküldi a fogyasztónak azzal a felhívással, hogy 8 naptári napon belül a vállalkozás válasziratára észrevételt tehet, további bizonyítékokat csatolhat, illetve az eljáró tanács által feltett kérdésekre küldje meg válaszát. Figyelmezteti a fogyasztót, hogy a határidőben történő válasz elmaradása esetén a tanács az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján fog dönteni. Amennyiben az eljáró Tanács a fogyasztó válasza és a rendelkezésre álló adatok alapján szükségesnek tartja, a felek közötti egyezség létrehozása érdekében, legfeljebb további egy alkalommal levél útján (jelen kivételes eljárási keretek során levél alatt az emailt is kell érteni) vagy távközlési eszköz alkalmazásával az eljáró Tanács elnöke megkeresheti a fogyasztót és a vállalkozást majd ezt követően a rendelkezésre álló iratok alapján döntést hoz az ügyben. Az indokolást tartalmazó döntését az eljáró tanács, a meghozataltól számított 30 napon belül közli a felekkel. Együttműködésüket ezúton is köszönjük! Budapest, 2020. március 16. Dr. Inzelt Éva Elnök Budapesti Békéltető Testület